Biso24

Quản trị & Chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

Phổ cập ERP cho doanh nghiệp

Đồng bộ và toàn diện từ Setup tổ chức, Xác lập mục tiêu (BSC), Lập và quản trị kế hoạch tài chính kinh doanh, Quản lý và công cụ tác nghiệp mọi nghiệp vụ - giao dịch trong doanh nghiệp...

Đăng ký DEMO trải nghiệm

Select...
Bán hàng
Thuế
Kho
Hoá đơn
Kế toán

Giải pháp, chuyển giao

1

Tư vấn tái cấu trúc quản trị điều hành và định hình hệ thống thông tin đồng bộ.

2

Khởi tạo hệ thống, cấp License và setup dữ liệu ban đầu theo phương án đã tư vấn.

3

Chuyển giao công nghệ, đào tạo - hướng dẫn sử dụng & đồng hành dài hạn.